Botvinnik Mikhail Moisevich – Smyslov Vassily V (26.Qg5)